3 พฤษภาคม 2560 โขนผู้หญิง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย - ยกรบ