11 มิถุนายน 2560 งานประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยนาฏศิลป